पाल्पाको गाउँ- जहाँ हाडनाता विवाह चल्छ, सन्तान विकलाङ्ग वा मनोरोगी जन्मिछन् || AP REPORT || AP1HD

 

पाल्पाको गाउँ- जहाँ हाडनाता विवाह चल्छ, सन्तान विकलाङ्ग वा मनोरोगी जन्मिछन्

 

News Correspondent: Krishna Prasad Pokharel